Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Strefy Karkonoskiego Parku Narodowego KRNAP

Strefy Karkonoskiego Parku Narodowego KRNAP

Wydrukować
Území Teren czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Krkonošský národní park) podzielono – w zależności od jakości i stanu środowiska naturalnego – na cztery kategorie:

I strefa – ściśle naturalna

Do I strefy zaliczane są obszary najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym, jak: partie grzbietowe gór, kotły lodowcowe, lasy i łąki o wysokiej różnorodności gatunków oraz ważne formy geologiczne. Należą tu m. in. Pančavská louka (Panczawska Łąka), Labská louka (Łabska Łąka), Lysá hora („Łysa Góra“), Kotel (Kocioł), Wielki Szyszak, Kozí hřbety (Kozie Grzbiety), Mały Szyszak, Čertova louka (Czarcia Łąka), Úpské rašeliniště (Torfowisko Upy), Luční hora (Łączna Góra), Zadní Planina, Liščí hora (Lisia Góra), Śnieżka ze Studniční horą (Studzienna Góra) i Úpską jámą (Kocioł Upy).
Zgodnie z ostrymi międzynarodowymi regułami ochrony przyrody I strefa to tereny, na które nie powinno się w ogóle wchodzić, ponieważ tutejsza przyroda powinna być pozostawiona samej sobie, bez ingerencji czynnika ludzkiego. Dlatego docenić powinniśmy wspaniałomyślność władz parku, dzięki której wolno nam wchodzić na tereny będące żywym muzeum.

II strefa – naturalna sterowana

Zazwyczaj okala szerszym bądź węższym pasmem strefę I. Należą tu tereny o ważnych walorach przyrodniczych na poziomie górnej granicy lasu oraz często zmienione przez człowieka ekosystemy łąkowe i leśne, odpowiednie do ograniczonego i oszczędzającego przyrodę wykorzystania w leśnictwie czy rolnictwie.
W pierwszej i drugiej strefie obowiązuje ponadto zakaz zbierania płodów leśnych oraz wstępu poza oznakowane szlaki turystyczne, w zimie zaś poza oznakowanie tyczkowe, w tym zakaz uprawiania skialpinizmu.

III strefa – peryferyjna / buforowa

Obszar ten jest intensywnie wykorzystywany na cele rekreacyjno-turystyczne, ponadto na obszarach nieleśnych odbywa się produkcja rolna, zwłaszcza pasterstwo i zbiór siana, gospodaruje się tu też w lasach – przy zachowaniu specyficznych warunków ochrony różnorodności biologicznej na obszarze chronionym.

Pasmo ochronne

Nie stanowi części parku narodowego KRNAP, ale jest swego rodzaju pasmem ochrony, mającym zabezpieczyć obszar parku przed szkodliwymi wpływami. Znajdują się tu główne ośrodki sportowo-rekreacyjne.